شنبه 4 تیر 1401   20:47:25
 
1396/7/6 پنجشنبه کاربرگ ارزشیابی عملکرد نسخه پیمانکاران کلیه پیمانکارانی که در مناقصات حفاظت الکترونیک صنعت نفت برنده می شوند، ضروری است به محض انعقاد پیمان و آغاز پروژه، فایل اکسل کاربرگ های ارزشیابی عملکرد (پیوست این پیام) را دریافت و مطالعه نموده تا ضمن آشنایی با اصول موردتاکید این اداره کل در انجام پروژه ها، در انتهای پروژه و قبل از جلسه تحویل موقت، نسبت به تکمیل و تحویل آن به کارفرما مطابق دستورالعمل اقدام نمایند.
 
فايلها
کاربرگ هاي ارزشيابي عملکرد پيمانکاران حفاظت الکترونيک - نسخه پيمانکار - 16 مهر 99.xlsx 42.268 KB
آرشیو