دوشنبه 29 شهریور 1400   16:34:55
 
اطلاعیه
اطلاعیه
1397/12/8 چهارشنبه اداره کل توسعه سیستمهای حفاظت الکترونیک وزارت نفت این اداره کل تنها متولی پروژه های حفاظت الکترونیک در کل صنعت نفت و شرکتهای تابعه می باشد و به عنوان دستگاه نظارت عالیه بر کلیه پروژه های حفاظت الکترونیک صنعت نفت نظارت دارد..
آرشیو