شنبه 4 تیر 1401   22:01:19
 
فایل های مرتبط با موضوع ارزیابی کیفی و رتبه بندی پیمانکاران حفاظت الکترونیک صنعت نفت
تمدید مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران
اسناد همسان بازنگری شده پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت
 تمدید مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران
تمدید مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران
اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت
نکات مهم درخصوص فرآیند ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران حفاظت الکترونیک
تمدید مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران
فایل های مرتبط با موضوع ارزیابی کیفی و رتبه بندی پیمانکاران حفاظت الکترونیک صنعت نفت
اداره کل توسعه سیستمهای حفاظت الکترونیک وزارت نفت
اطلاعیه حراست
کاربرگ ارزشیابی عملکرد نسخه پیمانکاران
1